Xây dựng dự án Internet of things (IoT) với Arduino

160,000 

  • Số trang: 160 Trang
  • Số chương: 7 chương
  • Thực hành các Project IoT
  • Mức độ từ cơ bản đến nâng cao
  • Chuẩn bị Board Arduino MKR100 khi học
Danh mục: