KHÓA HỌC SOLIDWORKS

4 DVD hướng dẫn thiết kế từ cơ bản đên nâng cao bao gồm:

 • Thiết kế 2D
 • Thiết kế 3D
 • Lắp ráp sản phẩm cơ khí
 • Xuất bản vẽ 2D

Khóa học được phối thực hiện giữa trung tâm công nghệ ADVANCE CAD và nhà sách quảng đại cachdung.com

PHẦN 1 : THIẾT KẾ SKETCH 2D

 • Bài 1. Giới thiệu giao diện và các cài đặt mặc định Options trong Solidworks 2016 — 36 phút
 • Bài 2. Môi trường vẽ Sketch trong Solid Part — 13 phút
 • Bài 3. Các công cụ vẽ phác Sketch trong Solidworks 2016 — 37 phút
 • Bài 4. Các ràng buộc Add Relations và kích thước Dimensions khi vẽ Sketch — 52 phút
 • Bài 5. Các nhóm lệnh hỗ trợ và hiệu chỉnh Sketch trong Solidworks 2016 — 47 phút
 • Bài 6. Thực hành vẽ Sketch và kiểm tra biên dạng Sketch P1 — 26 phút
 • Bài 7. Thực hành vẽ Sketch và kiểm tra biên dạng Sketch P2 — 30 phút
 • Bài 8. Thực hành vẽ Sketch và kiểm tra biên dạng Sketch P3 — 77 phút
 • Bài 9. Môi trường Part vẽ 3D Feature trong Solidworks 2016 —11 phút
 • Bài 10. Nhóm lệnh dựng hình Extrude Boss/Base, Extrude Cut trong Solidworks 2016 — 60 phút
 • Bài 11. Thực hành vẽ chi tiết sử dụng Extrude Boss/Base, Extrude Cut — 50 phút
 • Bài 12. Nhóm lệnh dựng hình Revovled Boss/Base, Revolved Cut trong Solidworks 2016 — 22 phút
 • Bài 13. Thực hành vẽ chi tiết sử dụng Revovled Boss/Base, Revolved Cut — 24 phút
 • Bài 14. Nhóm lệnh dựng hình Sweep Boss/Base, Sweep Cut trong Solidworks 2016 — 40 phút
 • Bài 15. Thực hành vẽ chi tiết sử dụng Sweep Boss/Base, Sweep Cut — 27 phút
 • Bài 16. Nhóm lệnh dựng hình Loft Boss/Base, Loft Cut trong Solidworks 2016 — 27 phút
 • Bài 17. Thực hành vẽ chi tiết sử dụng Loft Boss/Base, Loft Cut — 24 phút

PHẦN 1 : THIẾT KẾ SKETCH 2D

 • Bài 18. Nhóm lệnh dựng hình Boundary Boss/Base, Boundary Cut trong Solidworks 2016 — 25 phút
 • Bài 19. Nhóm lệnh tạo lỗ Hole Wizard trong Solidworks 2016 — 46 phút
 • Bài 20. Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Fillet, Chamfer trong Solidworks 2016 — 31 phút
 • Bài 21. Thực hành vẽ chi tiết có Fillet, Chamfer — 39 phút
 • Bài 22. Nhóm lệnh hiệu chỉnh mô hình Pattern trong Solidworks 2016 — 47 phút
 • Bài 23. Thực hành vẽ chi tiết có sử dụng Pattern — 22 phút
 • Bài 24. Lệnh Rib và thực hành vẽ chi tiết có gân trong Solidworks 2016 — 37 phút
 • Bài 25. Lệnh Draft và thực hành vẽ chi tiết có độ nghiêng trong Solidworks 2016 — 31 phút
 • Bài 26. Lệnh Shell và thực hành vẽ chi tiết sử dụng Shell trong Solidworks 2016 — 20 phút
 • Bài 27. Lệnh Wrap, Intersect trong Solidworks 2016 — 25 phút
 • Bài 28. Nhóm lệnh hiệu chỉnh và thực hành vẽ chi tiết sử dụng Mirror trong Soliworks 2016 — 25 phút
 • Bài 29. Nhóm lệnh tạo các đối tượng chuẩn Plane, Axis, Coordinate System, Point — 42 phút
 • Bài 30. Nhóm lệnh Curve: Split Line, Project Curve, Helix and Spiral trong Soliworks 2016 — 34 phút
 • Bài 31. Bài tập tổng hợp phần thiết kế 3D với Solidworks 2016 — 96 phút

PHẦN 3 + 4 : LẮP RÁP MÁY MÓC CƠ KHÍ + XUẤT BẢN VẼ 2D

 • Bài 32. Giới thiệu môi trường xuất bản vẽ Drawing trong Solidworks 2016 — 11 phút
 • Bài 33. Các thiết lập tạo bản vẽ 2D trong Solidworks 2016 — 26 phút
 • Bài 34. Các phương pháp tạo bản vẽ mẫu và các hình chiếu trong Solidworks 2016 — 70 phút
 • Bài 35. Nhóm lệnh lên kích thước, dung sai kích thước, sai lệch hình dạng, ký hiệu độ nhám trong Solidworks 2016 — 71 phút
 • Bài 36. Tạo đường tâm trục, tạo tuyến ảnh trên bản vẽ trong Solidworks 2016 — 6 phút
 • Bài 37. Đánh chỉ số và tạo bảng kê trên bản vẽ trong Solidworks 2016 — 50 phút
 • Bài 38. Xuất file in bản vẽ pdf trong Solidworks 2016 — 15 phút
 • Bài 39. Thực hành xuất bản trong Solidworks 2016 — 92 phút
 • Bài 40. Giới thiệu môi trường Assembly trong Solidworks 2016 — 12 phút
 • Bài 41. Trình tự lắp ráp trong Solidworks 2016 — 22 phút
 • Bài 42. Các ràng buộc khi lắp tĩnh trong Solidworks 2016 — 57 phút
 • Bài 43. Tạo mô hình phân rã trong Solidworks 2016 — 23 phút
 • Bài 44. Thực hành lắp ráp, phân rã cụm chi tiết trong Solidworks 2016 P1 — 98 phút
 • Bài 45. Thực hành lắp ráp, phân rã cụm chi tiết trong Solidworks 2016 P2 — 98 phút