This is ALT-IMG

Trang Chủ / Cơ Khí

Cơ Khí

Cấu trúc chương trình và mã lệnh trong lập trình CNC

Lập trình CNC là cách để giao tiếp với máy CNC. Bằng việc sử dụng G-code được mặt định cho máy CNC thì người lập trình CNC sẽ viết nên đoạn code để yêu cầu máy cnc thực hiện quá trình gia... Read More

2016-06-19 00:50:45 Cơ Khí 16591